rotonde in het centrum van Almere

Almere op weg naar nieuwe mobiliteitsvisie

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een stad. Inwoners, bedrijven en vervoerders hebben elk zo hun eigen wensen en ideeën als het gaat om mobiliteit. Daarom ontwikkelt de gemeente Almere samen met verschillende partners een nieuwe mobiliteitsvisie. Binnenkort wil het college hierover met de gemeenteraad in gesprek.

De gemeente heeft een beeld gemaakt van het huidige Almere, en van wat er – gegeven de trends en ontwikkelingen in en buiten de stad – de komende jaren op het gebied van mobiliteit nodig is. Daarnaast heeft de gemeente op verschillende manieren gesprekken met de stad gevoerd: een enquête onder Almeerders, stadsgesprekken op markten en online, een ‘serious game’ die met uiteenlopende doelgroepen is gespeeld en een mobiliteitscafé. Uit deze gesprekken bleek
bijvoorbeeld dat Almeerders zeer enthousiast zijn over het bussysteem, en positief over de uitbreiding van de A6 en A1. Over de treinverbindingen zijn zij minder tevreden. Met betrekking tot de fiets zijn Almeerders minder tevreden over de sociale veiligheid, verlichting en de verbinding tussen stadsdelen.

In Almere is de auto het belangrijkste vervoermiddel, zo blijkt uit onderzoek. Het aantal elektrische auto’s is gemiddeld, maar autodelen is nog niet erg ontwikkeld. Bij korte afstanden neemt de fiets ook een belangrijke plek in, maar toch wordt in Almere relatief weinig gefietst vergeleken met andere grote steden. Wel wordt bij korte afstanden vaker dan gemiddeld gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Almeerders forenzen relatief veel. Zo bevindt twintig procent van de banen van werknemers die in Almere wonen zich in Amsterdam.

Meer banen binnen onze stadsgrenzen zou kunnen helpen om deze verkeersstroom, en daarmee CO2-uitstoot, te beperken. De elektrische fiets zou uitkomst kunnen bieden om Almeerders vaker uit de auto te krijgen, ondanks de relatief grote afstanden in Almere. En door meer woningen te bouwen bij grote OV-knooppunten, zou het gebruik van het openbaar vervoer verder gestimuleerd kunnen worden. Deze en andere keuzes die in de mobiliteitsvisie gemaakt kunnen worden, worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Foto: Maarten Feenstra

Bevrijdingsfestival Flevoland

College legt het Cultuurplan Almere 2019 – 2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt voor aan de raad

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om samen met de stad, met culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch Cultuurplan op te stellen waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd. Het resultaat is het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen: cultuur is voor alle Almeerders dichtbij, cultuur krijgt ruimte om te groeien, en cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.

De afgelopen maanden is met de raad, de stad, de cultuursector, externe specialisten en andere sectoren gesproken over cultuur en gewerkt aan de totstandkoming van het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin worden de visie, ambities en doelstellingen voor het nieuwe cultuurbeleid voor de komende zes jaar beschreven. Daarnaast geeft het richting aan de culturele ontwikkeling en de inzet van de structurele extra investering in cultuur in Almere.

Wethouder Hilde van Garderen: “Ik ben trots op dit Cultuurplan. Op de totstandkoming en vooral op het resultaat. De afgelopen 40 jaar hebben we veel geïnvesteerd in stenen, huizen en wegen in Almere. Nu is het de tijd om de plus te maken door het culturele aanbod te versterken. Voor het eerst is er een generatie Almeerders die in de stad is geboren en haar identiteit aan de stad ontleent. Voor het eerst zijn er ook Almeerse jonge kunstenaars, opgeleid elders in het land, die terugkomen naar Almere om hier te wonen en te werken. Dit is hét moment om structureel te investeren in cultuur en kwaliteit toe te voegen aan de stad! Met ons cultuurbeleid willen we aansluiten bij de identiteit van de stad en de bewoners. Tijdens de Cultuurtafels, de Stadsgesprekken en het Cultuurdebat hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Uit deze gesprekken is gebleken dat cultuur voor veel Almeerders belangrijk is en dat er bij velen de behoefte bestaat om hier samen met elkaar én met de gemeente aan te werken.”

Het cultuurplan beschrijft drie ambities die elk worden nagestreefd door middel van drie doelstellingen. Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling. Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang. Cultuur wordt een belangrijke drager van de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dat betekent onder andere een betere zichtbaarheid én bereikbaarheid van de culturele voorzieningen binnen de MRA, ook in Flevoland en Almere. De ruimte die Almere te bieden heeft kan optimaal ingezet worden voor een broedplaatsenbeleid. Ook in Flevoland leidt het regionaal cultuurprofiel tot intensievere culturele samenwerking in de provincie en met het rijk. We zetten in op Landart, cultuureducatie in het vmbo, architectuur en een nieuwe museale voorziening.

Indien de raad instemt met het Cultuurplan, wordt het plan uitgevoerd. Na instemming is het Cultuurplan te vinden op www.almere.nl/cultuur

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring