Lees hieronder informatie over het aanmelden van uw evenement en klik vervolgens op de button onderaan deze pagina om verder te gaan.

Wilt u een evenement organiseren in Almere? Sinds kort is er een nieuwe procedure die moet zorgen voor meer diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod.

Bekijk de criteria voor het aanmelden van een evenement.

Om een evenement in Almere te organiseren zijn twee stappen nodig:

1. De eerste stap daarvoor is de aanmelding voor een plaats op de Evenementenkalender. Bij uw aanmelding wordt u gevraagd om relevante informatie te verstrekken.

2. Als uw evenement vermeld wordt op de evenementenkalender, dan kunt u in stap twee de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt.

Voor wie is de procedure bedoeld?

De aanmeldprocedure geldt voor alle evenementen. Het evenementenbeleid in Almere geeft aan dat de organisatoren zich eerst moeten aanmelden voor de evenementenkalender en dat na plaatsing op deze kalender een evenementenvergunning kan worden aangevraagd. Het niet aanmelden is een weigeringsgrond van een evenementenvergunning.

Klein, eendaags evenement:

Wanneer u een klein, eendaags evenement organiseert, is geen vergunning vereist indien:

 • Het een evenement in de open lucht betreft;
 • Er sprake is van een organisator/organisatoren;
 • Het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen;
 • Het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00 en 23.00 uur of op zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
 • Het evenement niet plaatsvindt op de door de burgemeester aangewezen stadscentra dan wel locaties en evenemententerreinen;
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan van de openbare weg of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpdiensten;
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen het belang van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu;
 • Het maximale toelaatbare geluidsniveau van 70db(A) op de gevels van de omringde woningen niet wordt overschreden;
 • Er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een vergunning is verleend, (zie evenementenkalender), weg opbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten;
 • Geen sprake is van een commercieel evenement;

De aanmeldingsprocedure geldt ook niet voor indoor sportevenementen; deze kunnen zich melden bij het Sportbedrijf Almere.

Alle andere evenementen doorlopen de aanmeldingsprocedure.

Indieningstermijn

U krijgt binnen 5 weken te horen of uw evenement een plek op de evenementenkalender heeft gekregen. Dit betekent dat u, bij positieve beoordeling, vanaf dat moment de vergunningaanvraag kunt indienen. Een vergunningaanvraag moet minimaal acht weken vóór het evenement worden ingediend (gerekend van de start van de opbouw van het evenement). Voor evenementen met een verhoogd risico zoals grote muziekfestivals en grote sportevenementen geldt zelfs een termijn van twaalf weken. Houdt er dus rekening mee dat uw aanmelding op tijd is ingediend.

Een negatieve beoordeling wordt altijd begeleid met een reden voor afwijzing. Indien u naar aanleiding hiervan een gewijzigde aanvraag wilt indienen begint u de aanmeldingsprocedure opnieuw.

Het formulier vraagt om informatie over:

 • De aanvrager
 • Het evenement
 • Waar & wanneer
 • De bezoeker
 • Bijlagen 

 

Tijdens het invullen van dit formulier zijn de velden met * verplicht.

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met uw gegevens.

Vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar evenementen@almere-citymarketing.nl.

Mocht uw evenement niet doorgaan, voordat u een vergunningaanvraag heeft gedaan, dan verzoeken wij u dit te melden via evenementen@almere-citymarketing.nl, met als onderwerp "Evenement afmelden" en in de mail aangeven de naam van het evenement, periode, locatie en de reden van annulering.