Perspectiefnota geeft beeld van financiële toekomst

Gemeenteraad vroegtijdig in gelegenheid mee te denken over beleidsplannen

Het college van B&W van Almere wil extra geld uittrekken voor mobiliteit, duurzaamheid, digitalisering en culturele en sportvoorzieningen. Ook wordt voorgesteld om extra te investeren in recreatie en toerisme vanuit de opbrengst van de in te voeren toeristenbelasting. In het sociaal domein is het college onder andere van plan om instellingen te compenseren voor loonstijgingen, om complexe dossiers van de wijkteams beter aan te pakken en om de toegang tot jeugdgezondheidszorg te verbeteren. In totaal wordt voorgesteld om – naast het oplossen van knelpunten – jaarlijks ongeveer €4 miljoen te investeren voor nieuwe plannen. Dat blijkt uit de Perspectiefnota die het college aanbood aan de gemeenteraad. Met die nota laat het college zien welke meerjarige beleidsvoornemens het heeft.

Wethouder Financiën Jaap Lodders is tevreden met de voornemens: ‘De ambitie is vooral het verder uitvoeren van de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. Wij vinden het raadzaam om de raad nu al te betrekken bij die verdere invulling. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 later dit jaar kunnen we dan rekening houden met de richting die de raad aangeeft.’ Het moment van de algemene beschouwingen door de gemeenteraad zal hierdoor verschuiven van de begrotingsbespreking naar de bespreking van deze perspectiefnota. Ook de inwoners en organisaties uit de stad zullen de gelegenheid krijgen om mee te denken en te spreken. In juli zal door de raad worden besloten in hoeverre met de Perspectiefnota kan worden ingestemd.

Langjarige ambities
De Perspectiefnota die het college nu voorstelt, gaat niet alleen over de langjarige ambities. Waar nodig wordt de begroting al geactualiseerd. In een aantal gevallen is uitstel van besluitvorming tot de programmabegroting niet mogelijk en wordt voorgesteld om nu al extra geld uit te trekken. In totaal gaat het om bijstellingen van zo’n € 26 miljoen, verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2022. Zo stelt het college voor om middelen beschikbaar te stellen voor investeringen in het Spoorbaanpad, voor implementatie van de Omgevingswet en voor voortzetting van het vluchtelingenplan. Verder wil het college nu al extra geld vrijmaken voor kostenstijgingen in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp.

Foto: Maarten Feenstra

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief over evenementen of algemeen nieuws.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring