Wilt u een evenement organiseren in Almere? Sinds kort is er een nieuwe procedure die moet zorgen voor meer diversiteit in het aanbod van evenementen in de stad wat betreft inhoud, doelgroepen, tijd en locatie. Ook streven we naar een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing in het totale aanbod. Om een evenement in Almere te organiseren zijn twee stappen nodig:

De eerste stap daarvoor is de aanmelding voor een plaats op de Evenementenkalender. Bij uw aanmelding wordt u gevraagd om relevante informatie te verstrekken.

Als uw evenement vermeld wordt op de evenementenkalender, dan kunt u in stap twee de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning starten. Let op: plaatsing op de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u de vergunning ook krijgt.

Voor wie is de procedure bedoeld?
De aanmeldprocedure geldt voor alle evenementen. Het evenementenbeleid in Almere geeft aan dat de organisatoren zich eerst moeten aanmelden voor de evenementenkalender en dat na plaatsing op deze kalender een evenementenvergunning kan worden aangevraagd. Het niet aanmelden is een weigeringsgrond van een evenementenvergunning.

Klein, eendaags evenement:
Wanneer u een klein, eendaags evenement organiseert, is geen vergunning vereist indien:

 • Het een evenement in de open lucht betreft;
 • Er sprake is van een organisator/organisatoren;
 • Het aantal bezoekers op enig moment niet meer bedraagt dan 100 personen;
 • Het een evenement betreft dat plaatsvindt tussen 9.00 en 23.00 uur of op zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur
 • Het evenement niet plaatsvindt op de door de burgemeester aangewezen stadscentra dan wel locaties en evenemententerreinen;
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan van de openbare weg of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpdiensten;
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte minder dan 25m2 per object, voor zover het plaatsen van deze objecten zich niet verzet tegen het belang van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu;
 • Het maximale toelaatbare geluidsniveau van 70db(A) op de gevels van de omringde woningen niet wordt overschreden;
 • Er geen conflicterende samenloop is met andere evenementen waarvoor een vergunning is verleend, (zie evenementenkalender), weg opbrekingen en/of hoofdroutes van hulpdiensten;
 • Geen sprake is van een commercieel evenement;

De aanmeldingsprocedure geldt ook niet voor indoor sportevenementen; deze kunnen zich melden bij het Sportbedrijf Almere.

Alle andere evenementen doorlopen de aanmeldingsprocedure.

Indieningstermijn
U krijgt binnen 5 weken te horen of uw evenement een plek op de evenementenkalender heeft gekregen. Dit betekent dat u, bij positieve beoordeling, vanaf dat moment de vergunningaanvraag kunt indienen. Een vergunningaanvraag moet minimaal acht weken vóór het evenement worden ingediend (gerekend van de start van de opbouw van het evenement). Voor evenementen met een verhoogd risico zoals grote muziekfestivals en grote sportevenementen geldt zelfs een termijn van twaalf weken.

Houdt er dus rekening mee dat uw aanmelding op tijd is ingediend.

Een negatieve beoordeling wordt altijd begeleid met een reden voor afwijzing. Indien u naar aanleiding hiervan een gewijzigde aanvraag wilt indienen begint u de aanmeldingsprocedure opnieuw.

Het formulier vraagt om informatie over:

 1. De aanvrager
 2. Het evenement
 3. Waar & Wanneer
 4. De bezoeker
 5. Bijlagen

Tijdens het invullen van dit formulier zijn de velden met * verplicht. Wanneer u een  ziet, dan kunt u meer informatie vinden over het onderwerp.

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met uw gegevens.

Stap 1 - De aanvrager

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Incorrect e-mailadres
Dit veld is verplicht Voer tenminste 10 cijfers in

Stap 2 - Het evenement

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Stap 3 - Waar & Wanneer

Dit veld is verplicht De datum van het evenement kan niet voor de opbouw of na de afbouw plaatsvinden
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Datum start opbouw is later dan start afbouw
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Datum start afbouw is eerder dan start opbouw
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Toon locatiekaart

Stap 4 - De bezoekers

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Stap 5 - Bijlagen

Om uw aanvraag in behandeling te nemen is het van belang een goed beeld te kunnen vormen van het evenement. Indien beschikbaar kunt u hier extra informatie uploaden, bijvoorbeeld:

 1. Omschrijving/plan van uw evenement
 2. Locatietekening en/of plattegrond van de inrichting van het evenemententerrein
 3. In het geval u bij de locatie een route heeft ingevuld, graag de route bij te sluiten
 4. Eventueel aanvullende (achtergrond)informatie , ervaringen van betrokkenen en sfeerbeelden van uw evenement

Let op, maximale upload 25 MB per aanmelding

U kunt niet meer dan 25 MB uploaden

Stap 1

Naam rechtspersoon/organisatie

KvK nummer

Naam
- Voorletters:

Correspondentieadres

Postcode en Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Eerder georganiseerd evenement

Stap 2

Naam evenement

Website evenement

Omschrijving evenement

Bij welke thema's sluit het evenement aan

Overige

Er worden (tijdelijke) bouwwerken geplaatst

Beschijving (tijdelijke) bouwwerken

Er is sprake van

Locatie versterkt geluid

Verwachtgeluidsniveau bij de bron

Is het evenement gratis toegankelijk:

Stap 3

Data/tijden evenement
van tot

Start opbouw/ingebruikname terrein
van tot

Einde afbouw/oplevering terrein
van tot

Waar vindt het evenement plaats

Voorkeurs locatie(s)

2e keuze

3e keuze

Andere locatie(s), namelijk:

Stap 4

Verwacht aantal bezoekers

Bezoekers gelijktijdig op piekmoment

Bij welke thema's sluit het evenement aan (selecteer in de juiste volgorde)

Doelgroep leeftijd bezoekers

Beschrijving primaire doelgroep

Stap 5

Bijlagen

Dit veld is verplicht

Afgerond

Uw aanmelding is verstuurd. U ontvangt een bevestiging hiervan op het door u aangegeven emailadres.

Almere City Marketing logo

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.


Wij beschermen jouw privacy. We versturen geen spam. U kunt zich op elk moment weer afmelden.

Stuur een bericht


© 2017, Almere City Marketing. Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring